Synodalita
„Hlas člověka a hlas přírody“
„My nejsme Bůh. Země zde byla před námi a byla nám dána.“ (LS 67)

Naše církev je církví putující, synodální. V rámci synodality společně rozlišujeme a spolupracujeme na jednotném díle církve - cestě, která vede ke společenství lásky a směřuje k Bohu.

Součástí naší společné cesty je veškeré stvoření i příroda. Společenství církve, jako dobrý hospodář, má pečovat o svěřené statky. Člověk také závisí na tomto prostředí, z darů země získáváme svou obživu. Tvoříme jeden celek a proto můžeme mluvit nejen o „hlasu člověka“, ale i „hlasu přírody“.

Integrální ekologie papeže Františka nastiňuje model jednoty mezi Bohem, člověkem i přírodou. Celé stvoření chválí svého Stvořitele a člověk skrze stvoření může poznávat svého Tvůrce. Takto tvoříme jednu rodinu ve vztahu bratrství a sesterství s celým božím stvořením.

Postoj správcovství

Svěřené přírodní bohatství nám bylo předáno předchozími generacemi a záleží na nás, v jakém stavu je předáme našim dětem. Jako putující církev jsme pouze dočasnými správci těchto darů a naším cílem je předávat je v ještě lepším stavu, než jak jsme je obdrželi. S tímto postojem na srdci, oproti postoji vlastnictví a majetnictví, který vede ke vykořišťování přírody, můžeme dobře pečovat o svěřené bohatství.

Každodenní život

Synodalita propojuje duchovní i všední život církve. Komunita v rámci správcovství pečuje také o svěřenou půdu. Dobře opečovávaná půda se pak stává zdrojem života a obživy pro společenství. Projekty udržitelného hospodaření mají za cíl podporovat společné hospodaření komunity a prohlubovat kontakt člověka se stvořenou přírodou.

Příklady projektů:
 • Dlouhodobě udržitelné polnosti
 • Komunitní zahrady
 • Farní samosběr
 • Sociální farmaření
 • Modlitby za stvoření, meditace v přírodě
 • Farní zahradní den s dětmi a rodinami
 • Propojení s farmáři, obcemi, spolky
Spiritualita stvoření

Velkou úctu ke stvoření a přírodě nalézáme u mnohých významných osobností církve. Vzorem je nám sv. František z Assisi, který nazývá přírodu naší rozšířenou rodinou. V chápání sv. Františka vidíme ve stvoření okolo nás odraz jeho Stvořitele a celé stvoření spolu s člověkem chválí svého Tvůrce. Příroda okolo nás se tak stává naší rozšířenou rodinou - máme s ní vztah bratrství a sesterství. Může však vydrancovaná příroda ještě chválit svého Stvořitele?

Také papež František ve své encyklice Laudato Si načrtává model nové integrální ekologie, která z Božího plánu nevylučuje nikoho. Bere ohled na chudé stejně jako na přírodu a naši planetu. Podle ní neexistují dvě oddělené krize - ekologická a sociálně-ekonomická, ale pouze jedna jediná, kde záleží na pomoci chudým stejně jako na chování k přírodě a planetě Zemi.

Nebesa vypravují Boží slávu a dílo jeho rukou zvěstuje obloha;
den ji dni oznamuje, vypráví o ní a noc noci předává poučení.
(Ž 19)

Spiritualitu stvoření může každý z nás prožívat osobním způsobem. Skrze přírodu a její dary zakoušet něco z božské krásy, jež proniká tento svět. Modlitby za stvoření nám připomínají důležitost a význam životního prostředí, ve kterém žijeme a na kterém jsme závislí.

Po vzoru sv. Františka chválíme Boha za všechny dary, které nám každý den dopřává - čerstvý vzduch, východ slunce, čistou vodu, svěží vítr, vlahý déšť, živou půdu, dobrou úrodu..

Spiritualita stvoření může zahrnovat ztišení či meditaci v přírodě, pouť na duchovní místo, túru po horách nebo procházku po lese s růžencem.

Přínosy
Co je to udržitelné hospodaření s přesahem?

Udržitelnost je vícerozměrné slovo, které v sobě zahrnuje vztahovou, sociální, environmentální, ekonomickou a také i duchovní oblast. Pokud se chováme udržitelně, měli bychom vyváženě přispívat k budování zdravých vztahů, k pomoci slabým a trpícím, najít zdravý a vyvážený vztah k okolnímu prostředí a hledat pravou podstatu a smysl věcí kolem nás.

Takový přístup můžeme použít i na půdu a hledat její přesah v těchto oblastech:

Ekonomický přesah

Ekonomická udržitelnost zahrnuje opatření pro zajištění dlouhodobého příjmu z církevní půdy:

 • Revize pachtovních smluv a nastavení spravedlivé ceny „pachtovného“
 • Zvážení jiného ekonomického využití půdy (ve spolupráci s jinými pronajímateli, místní komunitou nebo sociální organizací)
 • Využití dostupných dotací či jiné finanční podpory
Environmentální přesah

Díky udržitelnému hospodaření dlouhodobě zlepšujeme stav krajiny - zvyšujeme kvalitu půdy, rozmanitost druhů, snižujeme sucho a erozi, přizpůsobujeme krajinu současnému klimatu. Skrze obnovu polních cest a remízků či alejí navracíme člověka do krajiny.

Mezi možné úpravy podmínek pachtovní smlouvy k zajištění šetrného hospodaření a zvyšování „zdraví“ a hodnoty půdy patří:

 • Statková hnojiva
 • Zelené hnojení a meziplodiny
 • Biopásy
 • Orba a setí po vrstevnici
 • Květnaté pásy
 • Remízky
 • Pásové střídání plodin
 • Zavlažovací opatření
 • A další …

Opatření k zvýšení rozmanitosti krajiny a navrácení člověka do krajiny:

 • ➕ Obnova polních cest, alejí, tůněk
 • ➕ Pohled do krajiny, vztah ke svému okolí

Foto: Udržitelné zemědělství. Zdroj: https://www.nadacepartnerstvi.cz

Příklady dobré praxe:

Avatar
SPOLEM - farnosti Bohdalice, Kučerov a Rostěnice
SPOLEM - farnosti Bohdalice, Kučerov a Rostěnice

Uvědomělé pachty na církevních polnostech

www.spolem.cz

Sociální přesah

Foto: Projekt Lazare. Zdroj: https://frantiskovaekonomika.org

Hledání sociálního přesahu spolu s místními sociálními službami, farností, městem, veřejností a poradci sociálního zemědělství

 • Farma Dvůr Čihovice – ekosociální farma s orientací na osoby s lehkým mentálním postižením
 • Ekozahrada Raková – sociální zemědělský podnik a KPZ provozovaný evangelickou diakonií
 • Zahrada Mezi poli - KPZ podporující lokální obchod

Příklady dobré praxe:

Avatar
Farma Dvůr Čihovice
Farma Dvůr Čihovice

Ekosociální farma s orientací na osoby s mentálním postižením

www.dvurcihovice.cz

Avatar
Ekozahrada Raková
Ekozahrada Raková

Sociální zemědělský podnik a KPZ zaměstnávající postižené, vyloučené či ohrožené osoby

www.ekozahradarakova.cz

Avatar
Zahrada Mezi poli
Zahrada Mezi poli

Udržitelně hospodařící KPZ podporující lokální obchod

mezipoli.cz

Komunitní přesah

Komunitní rozměr udržitelného hospodaření podporuje a rozvíjí život místní komunity:

 • Farnosti v děkanátu Zábřeh – svépomocné lesní hospodaření
 • Farní sbor ČCE v Horní Krupé – provoz ekocentra Chaloupky
 • Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského – Otevřená zahrada Brno – veřejná zahrada a hospodaření na ní, pořádání vzdělávacích akcí pro děti i dospělé
 • Cisterciácké opatství Porta coeli – klášterní produkty a obnova starého sadu

Foto: Otevřená zahrada Brno. Zdroj: https://tapkame.cz/otevrena-zahrada-brno/

Příklady dobré praxe:

Avatar
Farnosti v děkanátu Zábřeh
Farnosti v děkanátu Zábřeh

Lesní hospodaření, opravy a výstavba komunitního centra

farnostzvole.cz

Avatar
Farní sbor ČCE v Horní Krupé
Farní sbor ČCE v Horní Krupé

Výukové ekocentrum s řadou programů, interaktivní poznávací stezka Za Humny

www.chaloupky.cz

Avatar
Otevřená zahrada Brno
Otevřená zahrada Brno

Boromejská zahrada sloužící k odpočinku, vzdělávání i zábavě pro děti

www.otevrenazahrada.cz

Avatar
Cisterciácké opatství Porta coeli
Cisterciácké opatství Porta coeli

Obnova klášterního areálu a sadu, klášterní kavárna a pivovar

www.portacoeli.cz

Pastorační a evangelizační přesah

Foto: Farnost Kravaře. Zdroj: https://farnostkravare.cz/foto-video-galerie.html

Církevní půda otvírá také nový prostor pro pastoraci a evangelizaci:

 • Římskokatolická farnost Kravaře – environmentální vzdělávání na farních pozemcích
 • Pořádání farních dnů, díkuvzdání za úrodu, žehnání polí
 • Setkání místních zahrádkářů, včelařů a zemědělců

Příklady dobré praxe:

Avatar
Římskokatolická farnost Kravaře
Římskokatolická farnost Kravaře

Environmentální aktivity a vzdělávání, otevřená farní zahrada, setkávání místních zahrádkářů

www.farnostkravare.cz

Kroky projektu

Realizace projektu ve Vaší farnosti může mít tyto kroky:

Společné rozlišování a diskuze nad představami ve Vaší farnosti.

Rádi si s Vámi naplánujeme schůzku a představíme Vám principy udržitelného hospodaření. Společně se zamyslíme nad představami, které jsou Vaší farnosti blízké a chtěli byste je realizovat.

Hledání vhodných způsobů, jak realizovat projekt dle místní situace a možností.

Každá farnost a její půda má svou originální charakteristiku. Zvážíme vhodné způsoby, které můžeme aplikovat tak, aby se podařilo realizovat zamýšlený projekt.

Propojení s odborníky na problematiku, místními farmáři a zemědělci.

Předáme kontakt na odborníky, kteří s tímto typem projektu již mají zkušenost. Domluvíme spolupráci s místními zemědělci a farmáři, kteří hospodaří způsobem blízkým přírodě.

Praktické kroky vedoucí ke zlepšení místních podmínek udržitelného hospodaření.

Pomůžeme s revizí pachtovních smluv tak, aby zahrnovaly podmínky pro udržitelné hospodaření. Spolu se znalci zajistíme, aby cena pachtovného byla férová a půda tak zhodnocovala svůj výnos i kvalitu.

KAM DÁLE?
Kontakt

napiště nám na e-mail: udhos@frantiskovaekonomika.org


© Projekt je součástí iniciativy Františkova ekonomika